Τοπική Κοινότητα Παπάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΩΝ
Αριθμός απόφασης: 5/2012

 

Περίληψη: Παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του δημοτικού σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Παπάδων.
Στους Παπάδες,έδρα της Τοπικής Κοινότητας Παπάδων του ανωτέρω Δήμου,σήμερα την 2-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Παπάδων, ύστερα από  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δύο (2) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          
1)     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2)     ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε:
Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του δημοτικού σχολείου Παπάδων, του οποίου η λειτουργία έχει παύσει εδώ και πολλά χρόνια (πλέον της 10 ετίας) έχουν υποστεί σημαντική φθορά λόγω της εγκατάλειψης και της μη συντήρησης.

Σε λίγα ακόμη χρόνια η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη.
Η δυσάρεστη αυτή εικόνα μας  θλίβει και μας δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτηση, γιατί στις αίθουσες του σχολείου, που σήμερα καταστρέφονται, πήραμε τη βασική εκπαίδευση και παρακολουθήσαμε  πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Ακόμη το εν λόγω κτίριο που σημειωτέον έχει ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική όψη, αποτελεί τμήμα του συνεκτικού οικισμού,  με φέροντα χαρακτηριστικά στοιχεία (τοιχία με πέτρα, κεραμοσκεπή) τα οποία εναρμονίζονται με το παραδοσιακό ύφος του χωριού και χρίζουν ειδικής προστασίας.
Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας καταρχήν σε τοπικό επίπεδο και να παρέμβουμε δυναμικά, ώστε να σταματήσει  η επερχόμενη καταστροφή του.
Ζητούμε την παραχώρηση της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου στη Τοπική Κοινότητά μας, ώστε να προβούμε με την εθελοντική εργασία και την οικονομική συνεισφορά των κατοίκων μας στη συντήρησή του, προκειμένου να αναπτύσσονται και να εκτελούνται υπό την εποπτεία μας διάφορες δραστηριότητες (πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κτλ).
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010
2)     Την εισήγηση του κ. Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητούμε από τον δήμο, την παραχώρηση της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου, ώστε να προβούμε με την εθελοντική εργασία και την οικονομική συνεισφορά των κατοίκων μας στη συντήρησή του, προκειμένου να αναπτύσσονται και να εκτελούνται υπό την εποπτεία της Τοπικής Κοινότητας διάφορες δραστηριότητες (πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κτλ).

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                       ΡΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments

  • Φεβρουάριος 22, 2013., 8:57 πμ
    Μιχαήλ Αλεξανδρής
    Οι αίθουσες του σχολείου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργία βιβλιοθήκης και για πολιτιστικές εκδηλὠσεις, ακόμη και μουσείο λαϊκής τέχνης.